ඉරිදා, ජනවාරි 1, 2023
මුල් පිටුව ටැග් ප්රමාණවත් තරම්

ටැගය: ඇති

ඇති තරම් ගිවිසුම් යාච්yersා කිරීම ප්‍රමාණවත් ය

5
අද අපි ගිවිසුම් යාච් withා කිරීම සමඟ කටයුතු කිරීම ප්‍රමාණවත්ය. දැඩි වෙහෙසට පත් වී සිටින මිනිසුන් යාච් isා කිරීම ප්‍රමාණවත් ...

100 ප්‍රමාණවත් තරම් යාච් yer ා කරුණු

මතෙව් 11:12: 12 යොහන් බව්තීස්තගේ කාලයේ සිට මේ දක්වා ස්වර්ග රාජ්‍යය ප්‍රචණ්ඩත්වයට ගොදුරු වේ.