දෙසැම්බර් 31, 2022 සෙනසුරාදා
මුල් පිටුව ටැග් ඇඳ ඇතිරිලි වලට එරෙහිව යාච් yer ා කරන්න

ටැගය: ඇඳ ඇතිරිලි වලට එරෙහිව යාච් prayer ා කිරීම

ඇඳ තෙත් කිරීමට එරෙහි යාච් yer ා කරුණු

2
    අද අපි ඇඳ ඇතිරිලි වලට එරෙහිව යාච් prayer ා කරුණු සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. මෙම මාතෘකාව විහිළුවක් සේ පෙනේ, බොහෝ අය රහසින් මෙම යක්ෂයාට එරෙහිව සටන් කරති ....