දෙසැම්බර් 31, 2022 සෙනසුරාදා
මුල් පිටුව ටැග් කෙන්යාව

ටැගය: කෙන්යා

කෙන්යාවේ ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් yer ා කරන්න

අද අපි කෙන්යාවේ ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් prayer ා කරන්නෙමු. කෙන්යාව අප්‍රිකාවේ නැගෙනහිර කලාපයේ පිහිටා ඇත. එය දේශ සීමාව බෙදා ගනී ...