දෙසැම්බර් 31, 2022 සෙනසුරාදා
මුල් පිටුව ටැග් ගීතාවලිය 78

ටැගය: 78 ගීතිකාව

ගීතාවලිය 78 පදයේ තේරුම

අද අපි 78 වන ගීතිකාව සමඟ පදයේ අර්ථය සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. ගීතාවලියේ දිග නිසා වැඩි කාලයක් නාස්ති නොකර, අපි ...