සෙනසුරාදා, සැප්තැම්බර් 18, 2021
මුල් පිටුව ටැග් ගීතාවලිය

Tag: psalms

ගීතාවලිය පොතෙන් යුධ යාච් yer ා කරුණු 80 ක්

ගීතාවලිය 144: 1: 1 යුද්ධයට මාගේ දෑත්, මාගේ ඇඟිලි සටන් කිරීමටත් උගන්වන මාගේ ශක්තිය වන සමිඳාණන් වහන්සේට ප්‍රශංසා වේ වා!