සෙනසුරාදා, සැප්තැම්බර් 18, 2021
මුල් පිටුව ටැග් තරවටු කිරීම

ටැගය: තරවටු කිරීම

සමාව දීමේ ආත්මය සඳහා යාච් yer ා කරුණු

0
අද අපි සමාව දීමේ ආත්මය උදෙසා යාච් prayer ා කරුණු සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. සමාව දිය නොහැකි ආත්මය යනු බොහෝ මිනිසුන්ට සොයා ගැනීමට බාධා කළ එක් දෙයකි ...