දෙසැම්බර් 31, 2022 සෙනසුරාදා
මුල් පිටුව ටැග් බුධ

ටැගය: දයාව

10 ආරක්ෂිත ගමන් දයාව සඳහා යාච් yer ා ලකුණු

දෙවියන් වහන්සේ තම වචනයෙන් අපට පොරොන්දු වී ඇත්තේ අප පිටතට යාම ආශීර්වාද කරන බවත් අපගේ පැමිණීම එක හා සමාන බවත්ය. අපි හැම විටම ...