දෙසැම්බර් 31, 2022 සෙනසුරාදා
මුල් පිටුව ටැග් දිව්‍ය අනුග්‍රහය ඉල්ලා යාච් yer ා කරන්න

ටැගය: දිව්‍ය අනුග්‍රහය සඳහා යාච් prayer ාව

2021 දී දිව්‍ය ආරක්ෂාව සඳහා යාච් yer ාව

6
  අද අපි 2021 දී දිව්‍ය අනුග්‍රහය උදෙසා කරන යාච් prayer ාවක් සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. අප සැමට දෙවියන් වහන්සේගෙන් කරුණාව හා ආශිර්වාදය අවශ්‍ය වේ. නව ලෙස ...