සෙනසුරාදා, සැප්තැම්බර් 18, 2021
මුල් පිටුව ටැග් පුනර්ජීවනය

ටැගය: පුනර්ජීවනය

කිතුනු ජීවිතය සඳහා පුනර්ජීවනයේ ගින්නක් සඳහා යාච් yer ා කරුණු

අද අපි කිතුනු ජීවිතය සඳහා පුනර්ජීවනය සඳහා වන යාච් prayer ා කරුණු සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. අධ්‍යාත්මික ජීවිතය ඇති කිතුනුවන් බොහෝ දෙනෙක් සිටිති ...

බයිබල් පද සමඟ පුනර්ජීවනය පිළිබඳ යාච් yer ා කරුණු 30 ක්

2 ලේකම් 7:14 මාගේ නාමයෙන් කැඳවනු ලැබූ මාගේ සෙනඟ යටහත් පහත් වී යාච් pray ා කර මාගේ මුහුණ සෙව්වා නම් ...