දෙසැම්බර් 31, 2022 සෙනසුරාදා
මුල් පිටුව ටැග් භාවනා

ටැගය: භාවනා කිරීම

ඇදහිලිවන්තයන් ලෙස මෙනෙහි කිරීමට ක්‍රම දහයක්

අද අපි ඇදහිලිවන්තයන් ලෙස භාවනා කිරීමට ක්‍රම දහයක් අපට උගන්වනු ඇත. මැදිහත් වීම යනු ඒ ගැන සිතීම හෝ නැවත නැවත කිරීමයි. රමිනේට් කිරීමට. දක්වා...