සෙනසුරාදා, සැප්තැම්බර් 18, 2021
මුල් පිටුව ටැග් යාච්ඤාව

ටැගය: යාච් yer ාව

ගීතාවලිය භාවිතයෙන් ආරක්ෂාව සඳහා බලවත් යාච් Poා කිරීමේ කරුණු 10 ක්

2
අද අපි ගීතාවලිය භාවිතයෙන් ආරක්ෂාව සඳහා බලවත් යාච් pointsා ස්ථාන 10 ක් සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. ගීතාවලිය පොත ඉතාමත් වැදගත් එකකි ...

අධ්‍යාත්මික යුද්ධයේදී යාච් Toා කිරීමට ක්‍රම පහක්

අද අපි අධ්‍යාත්මික යුද්ධයේදී යාච් toා කළ යුතු ආකාර පහක් උගන්වන්නෙමු. ජීවිතය යුද කලාපයකි. අපි රණවිරුවන්. අපි ප්‍රදර්ශනය නොකළ යුතුයි ...

දිනපතා ආශිර්වාදය සඳහා යාච් Poා කිරීමේ කරුණු

අද අපි දිනපතා ආශිර්වාද ලබා ගැනීම සඳහා යාච් pointsා කරන ස්ථාන සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. සෑම නව දිනයක්ම ආශීර්වාද වලින් පිරී ඇති අතර දෙවියන් වහන්සේ කරුණාවන්තයි ...

ගැබ්ගැනීමේ සංකූලතා වලට එරෙහිව බලවත් යාච්yerා කරුණු

අද අපි ගර්භණී සංකූලතා වලට එරෙහිව බලවත් යාච් pointsා කරුණු සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. ඔබ දන්න දවසේ ඔබේ හදවතේ විහිදෙන සතුට ඔබ දන්නවා ...

අසමත් වූ විට ශක්තිය සඳහා යාච්yerා කිරීමේ ලකුණු

  අද අපි අසමත් වීමේදී ශක්තිය සඳහා යාච් pointsා කරන ස්ථාන සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. අසමත් වීම අපට සටන් කළ යුතු එක් යක්ෂයෙක් ....

5 වියෝ වීම සඳහා සැනසිලිදායක යාච්yersා

වියෝ වීම සඳහා වූ සැනසිලිදායක යාච් 5ා XNUMX ක් සමඟ අපි අද කටයුතු කරන්නෙමු. වියෝව යනු ආදරය කරන කෙනෙකුගේ වියෝව හෝ මරණය වෙනුවෙන් දැඩි ශෝකයක් ...

පීඩා කාලයේදී යාච් Toා කිරීමට යාච් Poා කළ යුතු කරුණු 5 ක්

පීඩා කාලයේදී යාච් toා කිරීම සඳහා අද අපි යාච් pointsා කරුණු සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. සත්‍යය නම් දෙවියන් වහන්සේ අපට පරීක්‍ෂා කරන බවට සහතික නොවූ අතර ...

මරණයෙන් ජයග්‍රහණය සඳහා යාච් Poා ලකුණු

මරණයෙන් ජයග්‍රහණයක් ලබා ගැනීම සඳහා වූ යාච් pointsා කරුණු සමඟ අපි අද කටයුතු කරන්නෙමු. මරණය යනු කුමක්ද? මරණය මිනිස් ජීවිතයේ තවත් එක් අදියරකි. ඒක...

විවාහයේදී අසහනයට එරෙහිව යාච් Poා කිරීමේ කරුණු 10 ක්

අද අපි විවාහ අසහනයට එරෙහිව යාච් pointsා කිරීමේ කරුණු සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. උත්පත්ති 2:24: "එබැවින් මිනිසෙකු තම පියා සහ මව හැර දමා ...

මළ ඉරණම නැවත ඇති කිරීම සඳහා බලවත් යාච් Poා කරුණු

  මියගිය ඉරණම පුනර්ජීවනය කිරීම සඳහා අද අපි බලවත් යාච් pointsා ස්ථාන මත වාසය කරන්නෙමු. මියගිය ඉරණම පුනර්ජීවනය කිරීම සඳහා යාච්yerාව පෙන්වා දෙන බවට සැකයක් නැත ...