දෙසැම්බර් 31, 2022 සෙනසුරාදා
මුල් පිටුව ටැග් වාස්

ටැගය: wassce

WAEC / WASSCE සහ NECO විභාගවල සාර්ථකත්වය සඳහා යාච් yers ා 30 ක්

ද්විතීය කථාව 28:13 සමිඳාණන් වහන්සේ ඔබට වලිගය නොව හිස සාදනු ඇත. ඔබ ඉහළින් සිටිය යුතු අතර ඔබ එසේ නොකරනු ඇත ...