දෙසැම්බර් 31, 2022 සෙනසුරාදා
මුල් පිටුව ටැග් ව්‍යාකූල මනස

ටැගය: ව්‍යාකූල මනස

ඔබ ව්‍යාකූල වූ විට යාච් y ා කිරීමට බයිබල් පද 10 ක්

ඔබ ව්‍යාකූල වූ විට යාච් pray ා කිරීම සඳහා අද අපි බයිබල් පද 10 ක් සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. ව්යාකූලත්වය නරක මානසික තත්වයකි. එය කඩාකප්පල් කරයි ...