දෙසැම්බර් 31, 2022 සෙනසුරාදා
මුල් පිටුව ටැග් සතුරාට පහර දීම

ටැගය: සතුරාට පහර දීම

ඔබ ප්‍රහාරයකට ලක්ව සිටින විට යාච් y ා කිරීමට ලියවිල්ල

ඔබට ප්‍රහාරයක් එල්ල වූ විට යාච් toා කිරීමට අද අපි ශුද්ධ ලියවිල්ලෙන් උගන්වන්නෙමු. යාච් inාවේදී පසුතැවිලි නොවන ලෙස ශුද්ධ ලියවිල්ල අපට අවවාද කරයි ...