ඉරිදා, ඔක්තෝබර් 23, 2022
මුල් පිටුව ටැග් සුඩානය

ටැගය: සුඩාන්

දකුණු සුඩානයේ ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් yer ා කරන්න

අද අපි දකුණු සුඩානය වෙනුවෙන් යාච් prayer ා කරන්නෙමු. දකුණු සුඩානය නිදහස ලබාගත් ලෝකයේ ලාබාලම රටවලින් එකකි ...

සුඩාන් ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් A ා කරන්න

අද අපි සුඩාන් ජාතිය වෙනුවෙන් යාච් prayer ා කරන්නෙමු. 1956 දී ජාතිය ඇන්ග්ලෝ-ඊජිප්තු පාලනයෙන් නිදහස ලැබූ දා සිට, ...