සැප්තැම්බර් 19, 2021 ඉරිදා
මුල් පිටුව ටැග් සුව

ටැගය: සුව කරන්න

වකුගඩු රෝග සුව කිරීමට ප්‍රබල යාච් yer ා කරුණු

අද අපි වකුගඩු රෝග සුව කිරීම සඳහා ප්‍රබල යාච් prayer ා කරුණු සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. වකුගඩු රෝගය එසේ බලපාන වඩාත් ප්‍රචලිත රෝගයකි ...

පිළිකා සුව කිරීමට ප්‍රබල යාච් yer ා කරුණු

අද අපි පිළිකා සුව කිරීම සඳහා ප්‍රබල යාච් yer ා කරුණු සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. පිළිකා යනු ලෝකයේ වඩාත්ම මාරාන්තික රෝග වලින් එකකි. මත...

සමාව දීමේ ආත්මය සඳහා යාච් yer ා කරුණු

0
අද අපි සමාව දීමේ ආත්මය උදෙසා යාච් prayer ා කරුණු සමඟ කටයුතු කරන්නෙමු. සමාව දිය නොහැකි ආත්මය යනු බොහෝ මිනිසුන්ට සොයා ගැනීමට බාධා කළ එක් දෙයකි ...