දෙසැම්බර් 31, 2022 සෙනසුරාදා
මුල් පිටුව ටැග් සොයාගන්න

ටැගය: සොයා ගන්න

මගේ ඉරණම උදව්කරුවන් සොයා ගැනීමට යාච් yer ා ලකුණු 30 ක්

යෙසායා 60: 10-11: 10 ආගන්තුකයන්ගේ පුත්‍රයෝ නුඹේ තාප්ප ගොඩනඟන්නෝය. ඔවුන්ගේ රජවරු ඔබට සේවය කරන්නෝය. මක්නිසාද මාගේ උදහසින් මම ...