ගෙදර බයිබල් කියවීමේ සැලැස්ම

බයිබල් කියවීමේ සැලැස්ම

තවත් යාච් A ා

උණුසුම් යාච් yers ා